eea4cb83-a395-46bc-b7a7-bb9aff297324.jpg62e3e032 d7e7 4999 b0f9 aebcd42737248318dcb1 7a07 45f1 9a4b eebd0ba60867

 

U srijedu, 8. lipnja u DV "Morska vila" Nin gostovalo je Kazalište lutaka Zadar s predstavom Mali puž (priča o dagnjici). Predstavu je djeci poklonio Grad Nin povodom obilježavanja Dana Grada.

 Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 7. Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić “Morska vila” Nin, Upravno vijeće Vrtića dana 10. svibnja 2022. godine objavljuje

O G L A S  za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA “MORSKA VILA”

za pedagošku 2022./2023. godinu

         U dječji vrtić “Morska vila” Nin za pedagošku 2022./2023. godinu, uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u sljedeće programe:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI VRTIĆKI I JASLIČKI PROGRAM U TRAJANJU OD 10 SATI – MATIČNI VRTIĆ U NINU
 • - za djecu u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu
 • - broj slobodnih mjesta : 11
 • - cijena redovnog 10 – satnog programa iznosi 600,00 kn
 1. KRAĆI PROGRAM U TRAJANJU OD 3 SATA – PO POLJICA BRIG

             - za djecu od 3 godine do polaska u školu

             - broj slobodnih mjesta: 20

             - cijena programa 150,00 kn

Ukoliko ostane dovoljno slobodnih mjesta za upis u matičnom objektu u Ninu, ili broj djece prijavljene za kraći program u trajanju od 3 sata u PO Poljica Brig bude manji od 10, odgojno-obrazovna skupina u PO Poljica Brigu neće se formirati.

 1. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 (150) SATI GODIŠNJE

- za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovni vrtićki program

- broj slobodnih mjesta: 22

Obrazac Prijave za upis djece u pedagošku 2022./2023. godinu (novoprijavljeni) može se preuzeti na web stranici Vrtića www. vrtic-morska-vila.hr ili na ulazu u prostorije u matičnom Vrtiću, radnim danom od 6.30 do 16.30. sati. Prijave se zaprimaju od 16. svibnja do 30. svibnja 2022. godine, poštom na adresu Dječji vrtić „Morska vila“ Nin, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin, ili osobnim dolaskom na adresu Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin.

Za upis djeteta u Vrtić, roditelj/Korisnik dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE                                                                                                                                      

 1. popunjen i potpisan Zahtjev - Prijavu za upis djeteta 2022./2023.,
 2. preslika rodnog lista ili izvatka iz matične knjige rođenih djeteta,
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 1 mjeseca
 4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjeseci) oba roditelja/samohranog roditelja,
 5. potvrde – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije  HZMO-a)  za oba roditelja/samohranog roditelja
 6. liječničko uvjerenje, potvrda o sistematskom pregledu– za novoupisanu djecu,
 7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,
 8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

RODITELJI KOJI SMATRAJU DA MOGU OSTVARITI PREDNOST PRI UPISU, DUŽNI SU PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

 • Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata - presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • Za dijete samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje
 • Za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju, odnosno Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, odnosno Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece- za svako maloljetno dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete.
 • za treće dijete u obitelji ukoliko se prijavljuje u vrtić – potvrdu ili neki drugi dokaz da se roditelj ne nalazi na rodiljnom ili roditeljskom dopustu za to dijete, osim ako roditelj ne dokaže da taj dopust završava do 31. kolovoza tekuće godine

DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno čl. 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Za upis u kraći program predškole, u trajanju od 250 sati (iznimno 150 sati, ukoliko je broj prijavljene djece manji od 5), potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjena i potpisana Prijava za upis djeteta u program predškole
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
 3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
 6. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju).

Program predškole namijenjen je za djecu koja nisu uključena u redovni vrtićki program, te će se način i vrijeme provedbe programa odrediti nakon zaprimanja prijava, kad se utvdi točan broj djece!

Prijave zaprimljene nakon roka kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo provodi odabir djece na temelju ove Odluke i Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u dječji vrtić „Morska vila“ Nin.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenog postupka.

Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

Rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća biti će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Morska vila“ u Ninu i PO u Poljica Brigu najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave rezultata.

O žalbama rješava Povjerenstvo za upis u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe.

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Roditelj/skrbnik koji se ne javi u dječji vrtić u koji je upisano njegovo dijete radi potpisivanja Ugovora u roku 8 dana od dana početka pedagoške godine, smatra se da je odustao od upisa svoga djeteta.  

ODLUKA O UPISU

Prijava za upis djece u DV "Morska vila" Nin

Prijava za upis u kraći Program predškole

                                                                                                              Ravnateljica:

                                                                                                                   Irena Ćuk

          

Dostaviti:

 1. WEB stanica – Vrtić
 2. Oglasne ploče – 2x
 3. Pismohrana